Štatút súťaže

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke Nové Nivy, ktoré sú bližšie popísané nižšie (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3429/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „HB REAVIS SK“).

2) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

3) Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá v súvislosti so súťažou žiadne záväzky.

II. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu a služieb vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook, konkrétne na Facebook stránke www.facebook.com/novenivy.

2) Súťaž je vyhlásená a oznámená v texte každého zverejneného súťažného príspevku/statusu, ktorý je identifikovaný hashtagom #rukunatosusedia (ďalej len „súťažný príspevok“), na Facebook stránke Nové Nivy vyhlasovateľa súťaže „HB REAVIS SK“.

III. Trvanie súťaže

1) Súťaž trvá od 17.9.2018 od 09:00 hod. do 17.6.2019 do 17:00 hod.

2) Súťaž je rozdelená na štyri časti: Komunity, Doprava a infraštruktúra, Spoločenská zodpovednosť, Udržateľnost a ekológia, t.zn. na Facebook stránke Nové Nivy vyhlasovateľa súťaže „HB REAVIS SK“ bude vo vyššie uvedenom období jednotlivo po sebe zverejnených niekoľko súťažných príspevkov, ktorých termín trvania je oznámený vždy v príslušnom súťažnom príspevku a na webstránke rukunatosusedia.sk.

3) V každom zo súťažných príspevkov je možné získať dve výhry podľa Čl. VI.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaž sa uskutočňuje na území členských štátov Európskej únie.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľa súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V. Priebeh súťaže

1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť uvedením svojho tipu (obraz/video/text) na stránke rukunatosusedia.sk cez súťažný formulár alebo v komentári pod súťažným príspevkom v čase trvania súťaže pre konkrétnu súťažnú časť.

2) Zapojenie do súťaže ku konkrétnym súťažným príspevkom nie je limitované. Súťažiaci môže cez formulár alebo prostredníctvom komentárov vložiť ľubovoľné množstvo tipov a všetky z nich sú automaticky zapojené do súťaže. Vyhrať však môže iba jednu cenu v konkrétnej časti súťaže. Nie je možné sa zapojiť do súťaže vložením komentára k súťažnému príspevku, ktorého platnosť už vypršala.

3) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.

4) Účastník súťaže má v rámci konkrétnej súťažnej časti nárok iba na jednu výhru, t.j. na maximálne štyri výhry v rámci celej súťaže.

5) Celkový počet výhercov pre konkrétnu súťažnú časť, ktorí budú vyžrebovaní vyhlasovateľom súťaže, sú dvaja výhercovia.

6) Spôsob určenia výhercov konkrétnej súťažnej časti spomedzi účastníkov: dvaja výhercovia konkrétnej súťažnej časti budú vyžrebovaní zo všetkých účastníkov konkrétnej súťažnej časti, ktorí splnili podmienky súťaže, pod dohľadom dvoch zamestnancov vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle, pričom žrebovanie výhercu konkrétneho súťažného príspevku sa uskutoční vždy na konci konkrétnej súťažnej časti, ktorý je zverejnený na stránke rukunatosusedia.sk. O priebehu žrebovania bude spísaný písomný protokol.

VI. Výhra a jej odovzdanie

1)Predmety výhry v súťaži sú pre jednotlivé súťažné časti nasledovné:

Komunity:

  1. Komunitný piknik/grilovačka
  2. Kreslenie kriedou na chodník s maliarkou

Doprava a infraštruktúra:

  1. 90-dňová električenka pre dvoch
  2. Oprava bicyklov v servise pre celú rodinu

Spoločenská zodpovednosť:

  1. Prechádzka po vašom susedstve s arboristom
  2. Kurz včelárstva

Udržateľnosť a ekológia:

  1. Workshop – recyklácia plastov do interiérových dizajnových prvkov
  2. Úprava a výsadba záhonov pred vchodom: Náradia do vchodu for FREE

2) Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámení najneskôr do jedného pracovného dňa od žrebovania, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom budú zároveň vyzvaní, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktovali na Facebook stránke „HB Reavis“ prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do 48 hodín od jeho oboznámenia o výhre spôsobom podľa predchádzajúcej vety alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať žrebovaním v nasledovných dvoch  pracovných dňoch náhradného výhercu súťažného príspevku, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uvedeným vyššie.

3) O presnom spôsobe doručenia výhry budú výhercovia informovaní vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.

4) Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru konkrétnemu výhercovi súťažného príspevku najneskôr do 30 dní, odkedy daný výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje podľa bodu 2 tohto článku alebo sa s ním dohodne na konkrétnom dátume realizácie podľa charakteru výhry.

5) Ak výherca súťažného príspevku zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.

VII. Osobitné ustanovenia

1) Ak sa preukáže, že výherca súťažného príspevku je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke HB Reavis alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

3) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.

4) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, resp. v zmysle iného podobného zákona, platného a účinného v štáte, ktorého príslušníkom je výherca súťaže, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.

5) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry výhercom. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. 6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť meno a priezvisko výhercov uvedené na Facebooku v oznamovacích prostriedkoch, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť na Facebook stránke Nové Nivy.

VIII. Ochrana osobných údajov

1) Účastník súťaže uvedením komentára pod konkrétny súťažný príspevok vyjadruje svoj súhlas  s tým, aby vyhlasovateľ súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko uvedené na Facebooku, za účelom organizácie a vyhodnotenia súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie, že bez jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu vyhlasovateľ súťaže nie je schopný zaradiť účastníka do súťaže a tým na jeho komentár sa nebude prihliadať. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

2) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 a § 29 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX. Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke spoločnosti HB REAVIS SK www.reav.is/rukunatosusediasutaz, odkaz na tento štatút je rovnako umiestnený na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže a uložený u vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.

3) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

4) Tento štatút, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5) Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súlade s týmto štatútom, budú predmetom rokovaní, ktorých cieľom bude ich vyriešenie zmierlivým urovnaním.

6) Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, ktoré nebudú urovnané zmierlivo, budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike a riešené podľa slovenského práva, pričom jazykom konania bude slovenčina.

V Bratislave dňa 10.9.2018